Danh mục

Phần này cho phép Quản trị viên quản lý tất cả danh mục trong hệ thống. Danh mục được dùng khi tạo khóa học

  • Dùng để tạo cây danh mục cho từng môn/ngành riêng biệt, giúp dễ dàng quản lý và cập nhật nội dung khóa học mới.

Last updated