Bài kiểm tra

Để thêm bài học là Bài kiểm tra

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn Bài kiểm tra như hình dưới đây. Ta sẽ được chuyển hướng đến trang Thêm Bài kiểm tra

Bước 2: Tạo câu hỏi

Trang tạo câu hỏi hiển thị như hình dưới đây

Ta có 6 loại câu hỏi, bao gồm:

 • Trắc nghiệm

 • Điền vào chỗ trống

 • Sắp xếp

 • Kéo thả

 • Đoạn văn

 • Câu hỏi ngẫu nhiên

1. Tạo câu hỏi Trắc nghiệm

Bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh nút Tạo câu hỏi và chọn Trắc nghiệm. Trang câu hỏi Trắc nghiệm hiển thị như hình dưới. Trong ảnh này, tôi đang tạo câu hỏi với các thông tin

 • Tiêu đề câu hỏi: Multiple choice demo

 • Mô tả:

  • "Choose the most correct word and fill in ..."

  • "He ... friendly."

 • Câu trả lời

  • am

  • "is" is the correct answer

  • are

Cuối cùng, bấm lưu để hoàn tất. Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới khi Học viên làm bài

2. Tạo câu hỏi Điền vào chỗ trống

Bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh nút Tạo câu hỏi và chọn Điền vào chỗ trống. Trang câu hỏi Điền vào chỗ trống hiển thị như hình dưới. Để tạo câu hỏi, hãy điền những thông tin cần thiết

 • Tiêu đề câu hỏi

 • Nội dung

Lưu ý: Soạn câu hỏi và sử dụng {brackets} để tạo câu hỏi với câu trả lời dạng thả xuống. Ví dụ, The quick brown {fox} jumps over the lazy {dog}. Hoặc The {biggest|bigger} planet of our solar system is {jupiter|neptune|earth}. Khi bạn sử dụng dấu | để đưa ra nhiều câu trả lời mà từ khóa đầu tiên là đáp án đúng.

Cuối cùng, bấm lưu để hoàn tất. Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới khi Học viên làm bài

3. Tạo câu hỏi Sắp xếp

Bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh nút Tạo câu hỏi và chọn Sắp xếp. Trang câu hỏi Sắp xếp hiển thị như hình dưới. Để tạo câu hỏi, hãy điền những thông tin cần thiết

 • Tiêu đề câu hỏi

 • Nội dung

 • Câu trả lời

Cuối cùng, bấm lưu để hoàn tất. Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới khi Học viên làm bài

4. Tạo câu hỏi Kéo thả

Bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh nút Tạo câu hỏi và chọn Kéo thả. Trang câu hỏi Kéo thả hiển thị như hình dưới. Để tạo câu hỏi, hãy điền những thông tin cần thiết

 • Tiêu đề câu hỏi

 • Nội dung

 • Cặp câu

Cuối cùng, bấm lưu để hoàn tất. Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới khi Học viên làm bài

5. Tạo câu hỏi Đoạn văn

Bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh nút Tạo câu hỏi và chọn Đoạn văn. Trang câu hỏi Đoạn văn hiển thị như hình dưới. Để tạo câu hỏi, hãy điền những thông tin cần thiết

 • Tiêu đề câu hỏi

 • Nội dung

 • Học viên vượt qua câu hỏi khi điểm lớn hơn hoặc bằng: số điểm ít nhất để vượt qua bài kiểm tra

 • Câu trả lời

Cuối cùng, bấm lưu để hoàn tất. Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới khi Học viên làm bài

6. Tạo câu hỏi ngẫu nhiên

Loại câu hỏi này sẽ chọn một số câu hỏi đã được tạo trước đó và chọn một câu hỏi để thêm vào Câu hỏi đã tạo. Giao diện hiển thị như hình dưới đây. Nó giống như trang Tạo câu hỏi nhưng khác tiêu đề. Ở câu hỏi này, tôi đã thêm 3 câu hỏi đã tạo trước đó. Kết quả sẽ hiển thị một trong những câu hỏi đó để hiển thị cho học viên.

Cuối cùng, Lưu và xem để hoàn tất. Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới khi Học viên làm bài

Danh sách câu hỏi đã tạo hiển thị như hình dưới đây. Bấm Lưu để hoàn tất tạo bài kiểm tra.

Last updated