Buổi học trực tuyến

Trang này liệt kê tất cả các buổi học trực tuyến đang diễn ra

Quản trị viên có thể xem được các thông tin như:

  • Thời gian bắt đầu

  • Mã lớp học

  • Tên lớp học

  • Giáo viên

  • Học viên đã tham gia

  • Học viên không tham gia

  • Tùy chọn: Quản trị viên cũng có thể tham gia vào buổi học trực tuyến.

Last updated