Cập nhật nội dung lớp học

Đây là phần chính trong lớp học. Bạn sẽ lên kế hoạch lớp học ở phần này.

Ta có 8 phần cập nhật nội dung lớp học

  1. Chỉnh sửa tên lớp học và quay lại khóa học (Khóa học gốc)

  2. Chỉnh sửa banner lớp học

  3. Các tab chức năng: Nội dung, Người dùng, Nhóm học viên, Tệp, Quy tắc & Lộ trình, Báo cáo

  4. Chỉnh sửa danh mục

  5. Tạo thảo luận

  6. Chỉnh sửa mô tả

  7. Quản lý bài học/bài kiểm tra

  8. Thông tin giáo viên

Để đến trang cập nhật nội dung lớp học, ta bấm vào tên của khóa học ở danh sách lớp học (theo hình số 2 bên dưới)

Last updated