Cập nhật nội dung khóa học

Đây là phần chính trong khóa học. Bạn sẽ lên kế hoạch khóa học ở phần này.

Ta có 6 phần nội dung khóa học

  1. Chỉnh sửa tên khóa học và tạo lớp học từ khóa học này

  2. Chỉnh sửa banner khóa học

  3. Các tab tính năng: Nội dung, Nhóm học viên, Tệp, Quy tắc & Lộ trình, Báo cáo

  4. Chỉnh sửa danh mục

  5. Chỉnh sửa mô tả

  6. Quản lý bài học/bài kiểm tra

Để đến trang cập nhật nội dung khóa học, ta bấm vào tên của khóa học ở danh sách khóa học (theo hình số 2 bên dưới)

Last updated