Thảo luận

Mục này cho phép Học viên thảo luận mọi thứ liên quan đến chủ đề mà giáo viên/người hướng dẫn của họ đã tạo ra. Để truy cập trang thảo luận, Học viên có thể nhấp vào “Chủ đề” như hình dưới đây.

Trang thảo luận sẽ giống như hình ảnh bên dưới

Last updated