Video

Bạn thường xem video trong khóa học này. Sau đó bấm vào nút hoàn thành để đi tiếp tới bài học mới. Hoạt động đó sẽ giúp giáo viên của bạn biết bạn đã xem bài học video. Giao diện của người dùng sẽ giống như hình dưới đây

Last updated