Người dùng

Báo cáo này hiển thị tất cả người dùng trong hệ thống với các thông tin như

  • Tên

  • Email

  • Quyền người dùng

  • Các khóa học được phân vào

  • Khóa học đã hoàn thành

  • Điểm

Để xem thêm thông tin, bấm vào tên người dùng trong danh sách người dùng. Khi này sẽ có 2 tab

  • Mô tả

  • Tiến trình

Ta có thể xem một vài thông tin như ảnh dưới đây

Last updated