Xuất dữ liệu

Phần này dùng để xuất toàn bộ dữ liệu trên hệ thống

Bấm vào nút Xuất dữ liệu, ta sẽ có một file excel bao gồm tất cả các dữ liệu trên hệ thống.

Hiện tại, hệ thống chỉ hỗ trợ xuất dưới định dạng Excel

Sau khi xuất dữ liệu, ta thu được một file Excel như ảnh dưới đây

Last updated