iFrame

Để thêm bài học là iFrame

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn iFrame như hình dưới đây. Ta sẽ được chuyển hướng đến trang Thêm iFrame

Bước 2: Ở trang Thêm SCORM, điền các thông tin cần thiết.

  • Tên bài học

  • Cách hoàn thành: Ta có 3 cách để hoàn thành bài học, bao gồm: Với check box, Với một câu hỏi, Sau một khoảng thời gian.

  • Hiển thị dưới dạng: Nhúng hoặc Pop-up

  • Địa chỉ web (URL)

Cuối cùng, Lưu và xem để hoàn tất

Last updated