Sao chép bài học

Nếu bạn muốn sao chép một bài học từ khóa học khác, bạn có thể làm theo một số bước dưới đây

Bước 1: Nhấp vào nút Thêm và chọn Sao chép bài học như hình dưới đây.

Bước 2: Hộp thoại Sao chép bài học hiển thị như hình dưới đây. Chọn khóa học và bài học mà bạn muốn sao chép.

Last updated