Chủ đề

Trang này cho phép người dùng tùy chỉnh màu nền và các màu khác của hệ thống

Có rất nhiều tùy chỉnh màu cho người dùng thay đổi.

Ngoài ra, còn có thể tạo nhiều chủ đề để thay đổi.

Last updated