Làm thế nào để bắt đầu buổi học trực tuyến?

Để bắt đầu buổi học trực tuyến, đầu tiên bạn cần có 1 nội dung học trực tuyến trước. Để tạo nội dung này, tham khảo link dưới đây

pageBuổi học trực tiếp

Khi đến thời gian học trực tuyến, tại trang nội dung bài học, truy cập Buổi học trực tuyến tại hình dưới đây

Tại trang Tạo buổi học trực tuyến, bấm nút Bắt đầu buổi học để bắt đầu lớp học trực tuyến của bạn

Trong trường hợp này, chúng ta dùng nền tảng Zoom cho các phòng học ảo, vì vậy bạn cần cài đặt trước nền tảng này để phục vụ việc dạy và học

Cuối cùng, phòng học Zoom tương tác ảo sẽ được mở như hình dưới đây

Last updated