Bài tự luận

Báo cáo này hiển thị tất cả bài tập trong hệ thống với các thông tin như

  • Tên

  • Khóa học

  • Tổng số bài nộp

  • Đạt

  • Điểm trung bình

Để xem thêm thông tin, bấm vào tên bài tập trong danh sách bài tập.

Ta có thể xem một vài thông tin như ảnh dưới đây

Last updated