Khóa học

Trang này dùng để quản lý tất cả khóa học trong hệ thống

  • Khóa học là một khung chương trình, giúp học viên hình dung và nắm được lộ trình học tập.

  • Từ một khóa học, ta có thể:

    ⚬ Tạo ra nhiều lớp học có nội dung giống nhau.

    ⚬ Xem báo cáo tất cả các lớp học được tạo từ khoá học này

  • Để tạo lớp học, ta bắt buộc phải tạo khoá học trước.

Last updated