Menu

Cho phép người dùng tạo các menu truy cập nhanh tới các đường dẫn tại header của hệ thống

Bước 1: Bấm vào nút Tạo menu

Bước 2: Hệ thống sẽ mở một cửa sổ nhỏ. Tại đây, điền các thông tin như Tên, URL, có mở thẻ mới hay không

Bước 3: Bấm tạo. Sau khi tạo thành công, thanh header sẽ có một menu mới, bấm vào sẽ truy cập tới đường link đã tạo

Có thể xóa hoặc chỉnh sửa menu bằng cách nhấp vào nút ... và có thể sắp xếp trình tự bằng cách giữ và kéo menu

Last updated