6. Quản lý bài học/bài kiểm tra

Phần này rất quan trọng trong khóa học. Đây là nơi sẽ lưu trữ tất cả dữ liệu học liệu của bạn.

Ta có ba nút tương ứng với ba tính năng chính. Bao gồm

  • Nút Thêm: gồm nhiều tính năng, ta sẽ khám phá phần này ở mục sau

  • Nút Sắp xếp: nút này cho phép bạn sắp xếp thứ tự các bài học, bài kiểm tra... mà bạn đã tạo từ nút Thêm

  • Xem với tư cách học viên: nút này cho phép bạn xem khóa học này từ vị trí học viên

Nút Thêm gồm tất cả các tính năng như hình dưới đây

Last updated