Khảo sát

Để thêm bài học là Khảo sát

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn Khảo sát như hình dưới đây. Ta sẽ được chuyển hướng đến trang Thêm khảo sát

Bước 2: Ở trang thêm khảo sát

Về cơ bản, trang tạo khảo sát tương tự như trang tạo bài kiểm tra

Bạn có thể xem lại cách tạo ở đây

pageBài kiểm tra

Last updated