SCORM

Báo cáo này hiển thị tất cả bài SCORM trong hệ thống với các thông tin như

  • Tên

  • Khóa học

  • Đã hoàn thành

  • Đạt

Để xem thêm thông tin, bấm vào tên SCORM trong danh sách khảo sát.

Ta có thể xem một vài thông tin như ảnh dưới đây

Ở trang này, chúng ta có thể xem số người dùng đã hoàn thành SCORM.

Last updated