Links
Comment on page

Trang tổng quan

Đây là trang chính giúp Giáo viên có cái nhìn tổng quan về quản lý khóa học và một số tính năng khác
  • Danh sách khóa học và danh sách lớp học
  • Lịch: lên lịch cho tất cả các Buổi học trực tiếp và Lớp học
  • Tin nhắn
  • Hồ sơ
  • Đăng nhập với vai trò khác