Trang tổng quan

Đây là trang chính giúp Giáo viên có cái nhìn tổng quan về quản lý khóa học và một số tính năng khác

  • Danh sách khóa học và danh sách lớp học

  • Lịch: lên lịch cho tất cả các Buổi học trực tiếp và Lớp học

  • Tin nhắn

  • Hồ sơ

  • Đăng nhập với vai trò khác

Last updated