3. Nhóm học viên, Tệp, Quy tắc & Lộ trình, Báo cáo

Ta có thể truy cập các tính năng này bằng cách bấm vào các tab như hình

1. Nhóm học viên

Tại tab này, ta có thể tạo nhiều nhóm học viên trong khóa học.

2. Tệp

Phần này sẽ hiển thị và lưu trữ tất cả các tệp đã tải lên trong khóa học.

3. Quy tắc & Lộ trình

- Hiển thị bài học

Có 2 cách hiển thị bài học:

  • Theo thứ tự bất kỳ: các bài học sẽ được hiển thị ở chế độ mở, học viên có thể học một nội dung bất kỳ.

  • Theo đúng thứ tự: các bài học sẽ được mở lần lượt, học viên phải học theo thứ tự từ trên xuống. Đối với các bài chưa học đến, học viên sẽ không thể truy cập nội dung học.

- Khóa học hoàn thành khi

Có 4 cách cài đặt cách hoàn thành một khóa học

  • Tất cả các bài học đều hoàn thành: học viên phải hoàn tất các nội dung bài học trong khóa học như: các bài học video, slide, bài tập và bài kiểm tra. Khi đó, học viên sẽ hoàn thành khóa học.

  • Phần trăm bài học được hoàn thành: ta có thể cài đặt các tỉ lệ phần trăm như 60%, 70%, 80%... để hoàn thành khóa học. Ví dụ, ta cài đặt khóa học hoàn thành khi học viên hoàn thành 80% nội dung. Lúc này, học viên sẽ hoàn thành khóa học.

  • Các bài học đã chọn được hoàn thành: ta có thể chọn các bài học bất kì có trong khóa học. Khi học viên hoàn thành các bài được chọn thì sẽ hoàn thành khóa học.

  • Đạt các bài kiểm tra đã chọn: tương tự, ta có thể chọn các bài kiểm tra bất kì có trong khóa học. Khi học viên hoàn thành bài kiểm tra thì sẽ hoàn thành khóa học.

- Tính điểm theo trung bình của

  • Tất cả các bài kiểm tra và bài tập: tất cả bài kiểm tra và bài tập trong khóa học sẽ được tính điểm trung bình.

  • Bài kiểm tra: chỉ các bài kiểm tra trong khóa học được tính điểm trung bình.

  • Bài kiểm tra và bài tập được chọn: chỉ các bài kiểm tra và bài tập được chọn được tính điểm trung bình.

- Lộ trình học: là một quy trình được thiết lập để học viên học theo đúng với lộ trình được đưa ra

Ta có thể quy định một khóa học có thể có một và/hoặc nhiều khóa học tiên quyết.

Khóa học tiên quyết là khóa học mà học viên cần phải hoàn thành trước khi học khóa học này.

Với lộ trình học "và", chọn 2 hoặc nhiều khóa học tiên quyết trong cùng một ô. Ví dụ hình dưới, học viên phải hoàn thành cả 2 khóa "Business Analyst Foundation" và "Business Analyst" để được học khóa hiện tại.

Với lộ trình học "hoặc", chọn 2 hoặc nhiều khóa học tiên quyết trong ở 2 ô khác nhau. Ví dụ hình dưới, học viên phải hoàn thành một trong hai khóa, hoặc hai khóa "Business Analyst Foundation" và "Business Analyst", hoặc khóa "Lập trình" để được học khóa hiện tại.

4. Báo cáo

Last updated