SCORM

SCORM giống như một nền tảng thu nhỏ giúp bạn tiếp thu bài học dễ dàng hơn với giao diện dễ sử dụng. Nó có riêng một mô tả cụ thể giúp bạn biết bạn phải làm gì. Hình ảnh dưới đây là một loại khóa học SCORM.

Last updated