Quyền người dùng

Phần này cho phép Quản trị viên quản lý tất cả quyền người dùng trong hệ thống. Quyền người dùng được sử dụng khi tạo người dùng mới và có 4 loại quyền mặc định không thể bị xóa hoặc chỉnh sửa.

  • Dùng để phân loại người dùng. Có thể phân quyền chi tiết theo từng nhóm chức năng cho từng người dùng.

Last updated