Bài tự luận

Để thêm bài học là Bài tự luận

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn Bài tự luận như hình dưới đây. Ta sẽ được chuyển hướng đến trang Thêm Bài tự luận

Bước 2: Ở trang Thêm Bài tự luận, điền các thông tin cần thiết.

  • Tên bài học

  • Cách hoàn thành

    • Khi được giáo viên chấp nhận câu trả lời

    • Khi nộp câu trả lời

  • Nội dung

Cuối cùng, Lưu và xem để hoàn tất. Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới khi Học viên làm bài

Last updated