Nhập - Xuất dữ liệu

  • Dùng để nhập/xuất dữ liệu tự động, dễ dàng và nhanh chóng theo template có sẵn trên hệ thống

Last updated