Bản trình bày

Để thêm bài học là Bản trình bày

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn Bản trình bày như hình dưới đây. Ta sẽ được chuyển hướng đến trang Thêm bản trình bày

Bước 2: Ở trang Thêm bản trình bày, điền các thông tin cần thiết.

  • Tên bài học

  • Cách hoàn thành: Ta có 3 cách để hoàn thành bài học, bao gồm: Với check box, Với một câu hỏi, Sau một khoảng thời gian. Ở phần này, tôi sẽ chọn cách hoàn thành sau một khoảng thời gian. Thời gian gồm 120 giây.

  • Chọn bản trình bày: ta có 2 cách để thêm tệp bản trình bày vào bài học, bao gồm: Sử dụng tài liệu từ tệp Sử dụng SlideShare.

Cuối cùng, Lưu và xem để hoàn tất

Last updated