Lớp học

  • Lớp học được tạo ra từ khóa học, là nơi để học viên đăng ký và tham gia học.

  • Để tạo lớp học, ta bắt buộc phải tạo khoá học trước.

  • Tại lớp học, ta chỉ có thể xem báo cáo của lớp học này.

Last updated