Danh sách người dùng

Tính năng này sẽ hiển thị tất cả người dùng đã được thêm vào khóa học này. Nó bao gồm Giáo viên và Học viên. Để truy cập trang này, tại nội dung Khóa học, bạn bấm vào trang Người dùng như hình bên dưới

Và trang Người dùng sẽ mở ra. Giao diện người dùng sẽ như hình dưới đây

Last updated