Khóa học

Báo cáo này hiển thị tất cả khóa học trong hệ thống với các thông tin như

  • Tên

  • Danh mục

  • Học viên được phân vào

  • Học viên đã hoàn thành

Để xem thêm thông tin, bấm vào tên khóa học trong danh sách khóa học.

Ta có thể xem một vài thông tin như ảnh dưới đây

Last updated