Khóa học

Phần này cho phép tùy chỉnh các khóa học theo các nguyên tắc riêng

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Khi cho phép, người dùng có thể tự đăng ký tài khoản tại trang đăng ký để đăng nhập vào hệ thống, và đăng ký các lớp học có trong hệ thống.

Ngược lại khi không cho phép, người dùng chỉ có thể thấy các lớp học khi được Quản trị viên hoặc Giáo viên thêm vào lớp học.

CHỨNG CHỈ

Sau khi học viên hoàn thành khóa học, ta có thể cấp chứng chỉ cho họ bằng mẫu có sẵn hoặc tùy chỉnh mẫu theo thương hiệu của mình.

Khi cho phép, học viên sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học.

Last updated