Cài đặt

Các cài đặt để tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh.

Gồm các cài đặt:

 • Tài khoản và Cài đặt

 • Trang chủ

 • Menu

 • Khóa học

 • Thanh toán

 • Gói thành viên

 • Chứng chỉ

 • Chủ đề

 • Tên miền

 • Gói SaaS

 • Nhật ký hệ thống

 • Thông báo

 • Buổi học trực tuyến

 • Bản phát hành

Last updated