Tài khoản & Cài đặt

Trang này cho phép tùy chỉnh, thiết lập hệ thống

BỘ NHẬN DIỆN

Ta có thể thiết lập tên thương hiệu, các hình ảnh, logo của thương hiệu trên hệ thống.

 • Tiêu đề

 • Mô tả

 • Logo

 • Biểu tượng

 • Banner

 • Banner link

Dùng để thay đổi copyright của thương hiệu thay cho copyright mặc định của hệ thống.

 • Copyright: bật tắt nút Hiển thị copyright, dùng để thay đổi nội dung footer thay cho "Bản quyền @ 2022 Edutek"

BUỔI HỌC TRỰC TUYẾN

Dùng để thiết lập công cụ dạy học trực tuyến là nền tảng Zoom, hay thêm các link liên kết như Google Meet, Microsoft Teams...

 • Có thể thay đổi công cụ dạy học trực tuyến là Zoom hoặc Thêm link liên kết như: link Google Meet, Microsoft Teams...

KHU VỰC

 • Chọn Múi giờ và Ngôn ngữ mặc định của hệ thống.

NGƯỜI DÙNG

 • Khi cho phép, người dùng có thể truy cập chi tiết khóa học hoặc bài viết công khai. Ngược lại, người dùng sẽ không thể thấy các khóa học và bài viết.

PLUGIN CHAT

 • Bật để thêm các plugin hỗ trợ qua Facebook chat hoặc Tawk chat.

Last updated