Video

Để thêm một bài học bằng Video

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn Video như hình dưới đây. Ta sẽ được chuyển hướng đến trang Thêm video

Bước 2: Ở trang Thêm video, điền các thông tin cần thiết.

  • Tên bài học

  • Cách hoàn thành: Ta có 3 cách để hoàn thành bài học, bao gồm: Với check box, Với một câu hỏi, Sau một khoảng thời gian

  • Chọn một video: Ta có 3 cách để thêm video vào bài học, bao gồm: Sử dụng Youtube, Sử dụng video, Sử dụng bản trình bày

Cuối cùng, Lưu và xem để hoàn tất

Last updated