Bài kiểm tra

Báo cáo này hiển thị tất cả bài kiểm tra trong hệ thống với các thông tin như

  • Tên

  • Khóa học

  • Đã hoàn thành

  • Đạt

  • Điểm trung bình

Để xem thêm thông tin, bấm vào tên bài kiểm tra trong danh sách bài kiểm tra.

Ta có thể xem một vài thông tin như ảnh dưới đây

Last updated