Báo cáo

Tại trang này, ta có thể điều hướng đến các trang báo cáo khác.

  • Người dùng

  • Khóa học

  • Lớp học

  • Bài kiểm tra

  • Bài tự luận

  • Khảo sát

  • SCORM

Last updated