Phần

Trong trường hợp này, các phần chính là các tiêu đề được dán nhãn ở mỗi đầu mục. Các nhãn này có màu nền sẫm hơn và được viết in hoa toàn bộ chữ cái.

Để thêm phần, bạn cần nhấp vào nút thêm và chọn Phần.

Một khung nhập văn bản sẽ xuất hiện như hình bên dưới. Nhập tiêu đề Phần và lưu sau đó.

Last updated