Nhập dữ liệu

Bước 1: Chọn tệp dữ liệu theo định dạng cho phép .cvs, .xls và/hoặc .xlsx. Ta có thể tải Mẫu file excel như ở số 2 để xem template của hệ thống.

Xem hướng dẫn cụ thể ở nút Xem hướng dẫn để nhập dữ liệu.

Nhập đầy đủ dữ liệu ở file excel như: Users, Courses, Intakes, UserToCourse(Intake), Location, Units. Sau đó tải tệp này lên hệ thống.

Bước 2: Sau khi đã tải tệp lên, hệ thống sẽ hiển thị bản xem trước của các dữ liệu hợp lệ và các dữ liệu bị lỗi.

Bước 3: Bấm Nhập dữ liệu.

Đối với dữ liệu hợp lệ, hệ thống sẽ tự động cập nhật và hiển thị ở các phần.

Đối với dữ liệu bị lỗi, hệ thống sẽ không cập nhật và hiển thị.

Last updated