Thanh toán

Phần này cho phép người dùng thiết lập các phương thức thanh toán như:

  • Payme

  • Internet banking

  • Credit card

  • VietQR

  • Chuyển khoản ngân hàng

Last updated